مقاله ای در مورد مشکلات کمر درد دراز و نشست

مقاله ای در مورد مشکلات کمر درد دراز و نشست

پشتی طبی باراد
پشتی طبی باراد

آیا دراز و نشست را باید با کمردرد مترادف بدانیم؟ خیلی نگران کننده است که افراد زمان و پول و انرژی خود را صرف ورزشی کنند که در نهایت به سلامتی آنها آسیب برساند و دچار کمردرد شوند .

از این جهت این مقاله را برای ترجمه انتخاب کردم که بر اساس مقاله ای از Stuart McGill ، یکی از محققین برجسته بیومکانیک ،ستون فقرات نگاشته شده است . برای آشنایی کامل شما با عضلات مرکزی از تصویر استفاده شد . اگر عضلات خود را کاملا بشناسید در محیط ورزشگاه درک کاملتری از تمرینات خواهید داشت .

اگر به باشگاه های ورزشی سری بزنید افرادی را در حال دراز و نشست می بینید که به طور معمول و سنتی تمرین دراز و نشست را انجام می دهند . عرق می ریزند ، ماهیچه ها دچار کشیدگی بیش از حد می شود و فکر می کنند که عضلات شکمی آنها قوی شده است و کمردرد های کمتری خواهند داشت.

یک دراز و نشست سنتی و معمولی اساسا فلکشن ( خم شدن به جلو) بالاتنه را در بر خواهد داشت و تکرار این حرکت یکی از مکانیسم های ایجاد کمردرد و تشکیل فتق دیسک کمر می باشد .

بسیاری از افرادی که به طور مستمر دراز و نشست انجام می دهند خودشان را در معرض کمردرد قرار می دهند . برآمده شدن  (bulging) یک دیسک بین مهره ای ضرورتا هنگام انجام دراز و نشست در باشگاه ورزشی صورت نمی گیرد بنابراین ممکن نیست افراد ارتباط بین دردی که هنگام برداشتن یک مداد از زمین احساس می کنند را با دراز و نشست هایشان دریابند .

برای ورزش دادن عضلات جثه به طوری که بدن آسیب نبیند اول باید بدانیم تمرین دادن یک عضله یعنی چه ؟ در هر باشگاه ورزشی همه درباره تمرینات ماهیچه های مرکزی صحبت می کنند اماعضلات مرکزی کدام هستند؟ عملکردشان چیست و چطور باید آنها را ورزش داد؟

Stuart McGill به عنوان یک محقق برجسته در بیومکانیک ستون فقرات عضلات مرکزی را چنین عنوان می کند :

عضلات ستون فقرات کمری یا لامبار
ماهیچه های دیواره شکم

کمردرد های ایجاد شده از دراز و نشست

عضلات اکستنسوری پشت

جهت فهم تصویر به مقاله کمردرد و رابطه آن با ماهیچه های پشت  مراجعه شود.

کمردرد های ایجاد شده از دراز و نشست

Quadratus lumborum

کمردرد های ایجاد شده از دراز و نشست

Latissimus dorsi

کمردرد های ایجاد شده از دراز و نشست

Psoas

کمردرد های ایجاد شده از دراز و نشست

Gluteals

برای دریافت پشتی طبی باراد به فروشگاه اینترنتی ما مراجعه کنید

کمردرد های ایجاد شده از دراز و نشست

ماهیچه های مرکزی برای محکم و سفت شدن جثه با یکدیگر همکاری می کنند و معمولا عملکردشان جلوگیری از حرکت است . توجه داشته باشید که عملکرد اصلی عضلات مرکزی خم کردن ستون فقرات نمی باشد در حالی که در هنگام دراز و نشست ، درست این وظیفه بر عهده این عضلات قرار می گیرد . بنابراین اگر نوع عملکرد جلوگیری از حرکت است ، نوع تمرین این ماهیچه ها باید بر همین اساس باشد تا کمردرد و صدمات به بدن به حداقل برسد .

تکنیک درست ، بیشتر ورزش کردن و انجام کارهای روزانه ای است که قدرت در ران ها تولید شود و به ماهیچه های مرکزی سفت کننده بدن منتقل گردد . افرادی که قدرت را بیشتر از کمرشان دریافت می کنند بیشتر در معرض کمر درد و بیماری های ستون فقرات هستند و درست به همین علت از افراد خواسته می شود در هنگام بلند کردن اجسام سنگین به جای کمر از پاهایشان استفاده نمایند تا از کمردرد جلوگیری شود .

ورزش های زیر توسط Stuart McGill محقق برجسته بیومکانیک ستون فقرات توصیه شده است که می تواند جایگزین مناسبی برای دراز و نشست باشد .

The Side Bridge

حرکت 1 ( ساده تر)

کمردرد های ایجاد شده از دراز و نشست

حرکت 2 (سخت تر)

کمردرد های ایجاد شده از دراز و نشست

The Bird-Dog

بلند کردن دست ها به طور متناوب (حرکت ساده تر)

کمردرد های ایجاد شده از دراز و نشست

بلند کردن پاها به طور متناوب (کمی سخت تر)

کمردرد های ایجاد شده از دراز و نشست

Pain generated from sit-upsDo sit-ups would be synonymous with back pain ? It is worrying that people spend their time and money and energy sport that ultimately harm their health and are experiencing back pain .In this article , I chose to translate according to an article by Stuart McGill, one of the leading researchers in biomechanics , the spine is written. To know your core muscles of the image was used. If your muscles at the gym quite know , you will have a fuller understanding of the exercises .

Clubs to check if the people you sit normally and traditionally practiced doing sit-ups . Shed sweat , muscles get stretched too much and they think they are strong abdominal muscles and lower back pain will be.

Traditional sit-ups are basically a normal flexion ( bending forward ) will have the upper body and repeat this motion the mechanism of low back pain and lumbar disc herniation is formed .

Many people who are continually doing sit-ups are putting themselves at risk of back pain .

To exercise muscles of the body so that the body is damaged you must first understand what it means to train a muscle ? All about training muscles in gym , what are the central Amazlat Central speak ? What are the performance and how should they be exercised ?

Stuart McGill as a leading researcher in biomechanics of the spine, such as the core muscles :

Muscles of the lumbar spine or Lambar
Muscles of the abdominal wall.

Pain generated from sit-ups

Extensor muscles of the back

Image understanding back pain and its relation to the article, go back muscles .

Pain generated from sit-ups

Quadratus lumborum

Pain generated from sit-ups

Latissimus dorsi

Pain generated from sit-ups

Psoas

Pain generated from sit-ups

Gluteals

Pain generated from sit-ups

Central to firm and tighten the muscles of the body and usually function together to prevent movement. Note that the main function of the core muscles of the spine is not bent while you sit , just for this task is the responsibility of the muscles . So if you stop moving performance , the type of training these muscles , back pain , and injuries to the body should thus be minimized.

Proper technique , most sports and daily activities that will generate the power thighs and core muscles of the body firming .

The following exercises are recommended by Stuart McGill scholar biomechanics of the spine , which can be a good alternative to sit-ups .

The Side Bridge

Movement 1 ( easier)

Pain generated from sit-ups

The second ( harder)

Pain generated from sit-ups

The Bird-Dog

Lift up your hands frequently ( easier to navigate )

Pain generated from sit-ups

Alternately lifting your legs ( a little harder )

Pain generated from sit-ups

این مقاله از سایت رسمی پشتی طبی باراد برداشت شده است

Advertisements